Đóng

Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017

07/04/2017 Tin Tiến Thành, Tin tức

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

——–o0o———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

Thời gian tham dự: Từ 8h00′ – 12h00′ ngày 22 tháng 04 năm 2017

Địa điểm Đại hội: Trung tâm hội nghị Quốc gia, Cổng số 1 – Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đối tượng tham dự : Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến  Thành theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Nội dung Đại hội: Theo chương trình đính kèm

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự để cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thành công tốt đẹp.

Hân hạnh được đón tiếp!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
( Đã ký)

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

 Tài liệu đính kèm  -> Dowloads tại đây

 

Tin Tiến Thành Liên quan