Đóng

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 06/09/2017 thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2016 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

06/09/2017 Tin Tiến Thành

Dowloads tại đây

Tin Tiến Thành Liên quan