Đóng

Lãnh đạo

12/02/2018 Giới thiệu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Nguyễn Hữu Trường Chủ Tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc
2 Nguyễn Thành Lê Phó Chủ Tịch HĐQT
3 Nguyễn Anh Tuấn
Thành Viên HĐQT
4 Vũ Văn Trọng
Thành Viên HĐQT
5 Nguyễn Thị Kim Phượng  Thành Viên HĐQT
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1 Nguyễn Hữu Trường
Tổng Giám Đốc
2 Vũ Văn Trọng
Phó Tổng Giám Đốc
BAN KIỂM SOÁT
1 Hà Thị Tuyết Chinh Thành Viên Ban Kiểm Soát

Giới thiệu Liên quan