Đóng

Công bố thông tin

 

Năm Nội dung Tải về
28/09/2018  Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Nguyễn Thành Tùng Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Nguyễn Thành Tùng
28/09/2018  CBTT Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017 CBTT Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017
21/08/2018 Thay đổi người được ủy quyền CBTT Thay đổi người được ủy quyền CBTT
08/08/2018 Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc
23/07/2018  Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018  Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018
13/06/2018 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 13/06/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 2018.06.13 Nghi quyet HDQT so 05 vv lua chon don vi kiem toan doc lap
29/05/2018 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 29/05/2018 thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 0% lên 49%  2018 05 29 Nghi quyet HDQT so 04 vv thong qua viec dieu chinh ty le so huu cua nha dau tu nuoc ngoai tu 0% len 49%Resolution (Re.Approval of adjustment the ownership ratio of foreign investors from 0% up to 49%)
18/05/2018 Nghị quyết HĐQT số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 18/05/2018 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT 2018.05.18 Nghi quyet HDQT so 03 ve viec thanh lap Ban kiem toan noi bo
18/05/2018 Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 18/05/2018 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 2018.05.18 Nghi quyet HDQT so 02 ve viec bo nhiem nguoi phu trach quan tri cong ty
27/04/2018 Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018) Quy chế nội bộ về quản trị công ty
27/04/2018 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018Minutes and Resolution of the annual general meeting of shareholders in 2018
11/04/2018 CBTT thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CBTT thoi gian, dia diem va tai lieu hop DHDCD thuong nien nam 2018
06/03/2018  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2018 03 06 Thong bao ngay dang ky cuoi cung thuc hien quyen tham du va bieu quyet tai DHDCD thuong nien nam 2018Annoucement (Re. The final registration date for attending Annual General Shareholders Meeting 2018)
05/03/2018  Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 05/03/2018 về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 2018.03.05.Nghi quyet HDQT so 01 vv chot danh sach va to chuc DHDCD thuong nien nam 2018.Resolution (Re.Approval of the list of shareholders and organization of the annual shareholders’s meeting in 2018)
20/1/2018  UBCKNN chấp thuận gia hạn nộp BCTC quý 4 năm 2017 pdf
10/01/2018  Báo cáo quản trị năm 2017 pdf
23/12/2017 Nghị quyết hội đồng quản trị số 2212/2017/NQ-HĐQT ngày 22/12/2017 http://tienthanhjsc.vn/wp-content/uploads/2016/11/NQ-HDQT-ngay-22.12.2017.pdf
19/12/2017  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ – Công ty Sơn Phú bán 285.000 cổ phiếu pdf
14/12/2017  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24 ngày 13/12/2017 của Tiến Thành pdf
13/12/2017  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ – CTCP Đầu tư Sơn Phú bán 285.000 cổ phiếu pdf
1/12/2017  Thông báo về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu pdfpdf
23/11/2017  Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2, ngày 23/11/2017 pdf
10/11/2017  Công văn của UBCKNN xác nhận báo cáo kết quả chào bán cổ   phiếu  ra công chúng. pdfpdf
10/11/2017  Thông báo về việc thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. pdf
10/11/2017  Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 9/11/2017  về việc báo cáo kết quả chào bán và phân phối lại số lượng  cốphiếu không chào bán hết pdf
07/11/2017  Nghị quyết HĐQT số 13/2017/NQ-HĐQT ngày 07/11/2017 về việc Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú pdf
3/11/2017  Báo cáo về ngày Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên số lượng cố phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đại chúng. pdf
3/11/2017  Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. pdf
3/11/2017  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của Công ty đại chúng – Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú bán 950.000 cổ phiếu. pdf
1/11/2017  Đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Quyết pdf
31/10/2017  Công bố thông tin số điện thoại của người được ủy quyền thực hiện CBTT pdf
30/10/2017  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ – Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú đăng ký bán 950.000 cổ phiếu pdf
27/10/2017  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ pdf
20/10/2017  Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực Công bố thông tin pdf
13/10/2017  UBCKNN nhắc nhở việc chậm phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 pdfpdf
5/10/2017  Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ – Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu. pdf
5/10/2017   Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 05/10/2017 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc rút ngành nghề kinh doanh của công ty. pdf
5/10/2017  Thông báo cổ đông chưa lưu ký thực hiện nhận cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành. pdfpdfpdfpdf
2/10/2017  Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán TTH về 0% pdf
6/9/2017  Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 06/09/2017 thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2016 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. pdf
6/9/2017  Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng pdf
22/8/2017  Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành – Nguyễn Thanh Tùng. pdf
18/7/2017 B áo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017 pdf
12/7/2017  Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành – Nguyễn Thanh Tùng. pdf
7/7/2017  Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành – Nguyễn Thanh Tùng pdf
23/6/2017  Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành pdf
23/6/2017  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của công ty đại chúng – CTCP Đầu tư Sơn Phú bán 1.520.000 cổ phiếu pdf
23/6/2017  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Ông Nguyễn Thanh Tùng pdf
22/6/2017  Nghị quyết HĐQT số 09/2017/NQ-HĐQT ngày 22/06/2017 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 pdf
19/6/2017  Nghị quyết HĐQT số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 19/06/2017 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua. pdf
16/6/2017  Nghị quyết HĐQT số 07/2017/NQ-HĐQT ngày 15/06/2017 về việc Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng pdf
8/6/2017  Nghị quyết HĐQT số 06/2017/NQ-HĐQT ngày 08/06/2017 về việc Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát của Bà Vũ Quỳnh Trang và miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc nội chính của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương. pdf
2/6/2017  Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú đăng ký bán  1.520.000 cổ phần pdf
9/5/2017  Nghị quyết HĐQT số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 09/05/2017 về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Tuấn Anh và bổ nhiệm Ông Vũ Văn Trọng làm Thành viên HĐQT pdf
5/5/2017  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đổi lần thứ 23 ngày 04/05/2017 của Tiến Thành pdf
22/4/2017   Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 pdf
22/4/2017  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 pdf
22/4/2017  Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 22/04/2017 về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc pdf
10/4/2017  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng pdf
7/4/2017 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 pdf
10/3/2017 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. pdf
10/3/2017 Nghị quyết HĐQT số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 10/3/2017 v/v thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. pdf
1/3/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng pdf
1/3/2017 Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 28/02/2017 về việc tiến độ triển khai các dự án Tiến Thành và biện pháp thúc đẩy tiến độ pdf
10/2/2017 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đổi lần thứ 22 ngày 08/02/2017 của Tiến Thành pdf
23/1/2017 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất ngày 20/01/2017 pdf
Báo cáo quản trị công ty năm 2016 pdf
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến ThànhNgày 9/1/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 02/2017/TT ngày 9/1/2017 của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành phát hành trả cổ tức thành công là 2.999.998 cổ phiếu.UBCKNN.  pdf
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết pdf
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức pdf
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc thường trực pdf
Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2015 pdf
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu pdf
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc mua cổ phần của Công ty CP Gạch ngói Kiên Giang pdf
 Nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 pdf
Thông báo ngày giao dich đầu tiên của CP TTH Tiến Thành pdf
QĐ Chấp Thuận Niêm Yết Cổ Phiếu TTH Tiến Thành pdf
2016 Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2016  Tiến Thành pdf
Nghị quyết HĐQT về việc lựa trọn đơn vị kiểm toán độc lập pdf
Giấy CN ĐKKD Thay Đổi  Lần 21 Tiến Thành pdf
Giấy CN Đăng ký hoạt động VPDD Tiến Thành pdf
2016 Công văn giải trình lợi nhuận chênh lệch sau thuế quý III 2016 so với cùng kỳ năm ngoái pdf
2016 Biên bản họp HĐCD 2016 Tiến Thành pdf
2016 28.9.16 Giấy CN đăng ký chứng khoán Tiến Thành pdf