Đóng

Báo cáo tài chính

Năm Kỳ báo cáo Nội dung Tải về
2018  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 1. BCTC rieng quy 3 va giai trinh chenh lech LNST

2.BCTC hop nhat quy 3 va giai trinh chenh lech LNST

2018 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2018 1.BCTC hợp nhất giữa niên độ

2.Công văn giải trình

3.BCTC hop nhat giua nien do(English)

2018  Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2018 BCTC riêng ban niên soát xét – Giải trình chênh lệch LNST – BCTC riêng giữa niên độ (Tiếng Anh)
2018 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 và giải trình chênh lệch sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 và giải trình chênh lệch sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái
2018 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018 và giải trình chênh lệch sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018 và giải trình chênh lệch sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái
2018 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ 1. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 20182. Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ
2018 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2018 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ  1. Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 20182. giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ 
2017  Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch sau thuế so với năm 2016 1. Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 20172. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế3. Separate financial statement 2017
2017  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch sau thuế so với năm 2016 1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 20172. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế3. Consolidated financial statement 2017
2017 Quý IV  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017 và giải trình chênh lệch LNST pdf
2017 Quý IV  Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2017 và giải trình chệch lệch LNST pdf
2017 Quý III  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế. pdf
2017  Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017. pdf
 2017  Quý II  Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái.  pdf
2017 Quý I  Báo cáo tài chính quý I/2017 pdf
2017 31/3/2017  Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán pdf pdf
2016 Quý IV  Báo cáo tài chính quý 4/2016 pdf
Quý I  Báo cáo tài chính quý I 2016 pdf
Quý III  Báo cáo tài chính quý 3 2016 pdf
2015  Báo cáo kiểm toán năm 2015 pdf
2016  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Tiến Thành pdf